Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Formularz rekrutacyjny dla uczniów do projektu "Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych"

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Dowiedz się więcej

 

Deklaracja dostępności strony https://programstypendialny.pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://programstypendialny.pomorskie.eu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Materiały zawierają osadzony kod HTML niezgodny z wymogami określonymi w ustawie o dostępności cyfrowej.
 • Nie mozna zmienić ich struktury.
 • Dokumenty są bardzo obszerne.
 • W niektórych miejscach w serwisie można znaleźć nieprawidłową strukturę nagłówkową.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Zatorska.
 • E-mail: m.zatorska@pomorskie.eu
 • Telefon: 583268811

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Marszałek Województwa Pomorskiego
 • Adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  ul. Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk
 • E-mail: info@pomorskie.eu
 • Telefon: 583268814

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja i dojazd

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Budynek położony jest na skrzyżowaniu ulic Okopowej i Toruńskiej. Lokalizacja umożliwia sprawny dojazd do innych części miasta, zarówno komunikacją miejską, jak i własnym środkiem transportu.

UWAGA

Ze względu na trwające prace budowlane w bezpośredniej bliskości budynku Urzędu, ul. Okopowa od ul. Toruńskiej do ul. Augustyńskiego jest wyłączona z ruchu.

Najbliższe przystanki:

 1. Stacja Gdańsk Śródmieście (około 300 metrów) – przystanek SKM;
 2. TORUŃSKA (około 190 metrów); – przystanek autobusowy
 3. RZEŹNICKA (około 100 metrów);- przystanek autobusowy
 4. PRZYSTANEK MUZEUM NARODOWE (około 150 metrów).- przystanek autobusowy

Dojazd do przystanku liniami:
TORUŃSKA – liniami:106, 108, 111, 118, 123, 131, 132, 154, 189, 205, 207, 256
RZEŹNICKA – liniami: 123,131
PRZYSTANEK MUZEUM NARODOWE – liniami: 106, 111, 123,131

Uwaga: dostęp do przystanków TORUŃSKA, RZEŹNICKA oraz PRZYSTANEK MUZEUM NARODOWE przy pomocy przejść dla pieszych w poziomie – mogą występować ograniczenia w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi w bezpośredniej bliskości budynku Urzędu.

Linie autobusowe obsługiwane są pojazdami niskopodłogowymi i wysokopodłogowymi.

Do budynku prowadzą 3 wejścia:

 • od ul. Okopowej (główne) - dojście do budynku odbywa się obecnie wyznaczonym korytarzem ze względu na trwające prace budowlane. Przy wejściu nawierzchnia z kostki brukowej. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie. Przy wejściu zamontowany jest domofon i przycisk przywołania.
 • od ul. Toruńskiej – dojście bez przeszkód, prowadzi do windy umiejscowionej w budynku, do której można wjechać poprzez pochylnię.
 • od ul. Rzeźnickiej – dojście do budynku poprzez parking wewnętrzny.Wejście poprzez furtkę lub bramę otwieraną automatycznie. Tą drogą można dostać się do Sali Okrągłej (sala konferencyjna), do której prowadzą schody oraz do wejścia do budynku, prowadzącego do klatki schodowej ze schodami.

UWAGA

Od strony ul. Okopowej – ze względu na trwające prace budowlane, dojście do budynku odbywa się obecnie wyznaczonym korytarzem, w którym cześć nawierzchni jest nierówna i nieutwardzona.

Dostępność sali konferencyjnej

 • wejście dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami od strony wejścia głównego do budynku Urzędu.

 • możliwość poruszania się na wózku, brak progów przy wejściu do sali. Nagłośnie oraz duży ekran ścienny.

Oznaczenie

 • Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną przy dwóch wejściach (od ul. Okopowej i od ul. Rzeźnickiej). W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Parking + Miejsca postojowe

 • Ze względu na prowadzone prace budowlane w bezpośredniej bliskości Urzędu, parking publiczny bezpłatny, w tym miejsca dla osób z niepełnosprawnościami są ograniczone i dostępne jedynie od strony ul. Rzeźnickiej.

Kancelaria ogólna

 • Kancelaria ogólna Urzędu znajduje się na parterze, w korytarzu po lewej stronie od wejścia głównego budynku. Wejście od strony ul. Toruńskiej – korytarzem od windy prosto, a następnie korytarzem w lewo.
 • Trasa wolna od przeszkód
 • Aranżacja przestrzeni, szerokość korytarzy i drzwi oraz brak zmian poziomów zapewnia trasę wolną od przeszkód.

Winda

W budynku znajduje się winda o wymiarach 1,4/1,6m. Szerokość drzwi wynosi ok. 0,9 m.

Toalety

Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze budynku, w pobliżu wejścia głównego do budynku

Obsługa niesłyszących

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

Zamiar skorzystania z pomocy należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem zamierzonego załatwienia sprawy: mailowo na adres do@pomorskie.eu lub telefonicznie pod numerem (58) 32 68 730 w sekretariacie Departamentu Organizacji.

Urząd nie posiada pętli indukcyjnych.

Pies asystujący

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do udziału w projekcie pn. Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych. W ramach projektu przewidziano m.in. wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach z przedmiotów zawodowych w zakresie podnoszenia umiejętności oraz uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

Chcąc przystąpić do projektu prosimy o zapoznanie się z Zasadami uczestnictwa w projekcie, które zostały zamieszczone  na stronie internetowej Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, a  następnie wypełnienie elektronicznego formularza.
Formularz wypełnia:

 • pełnoletni uczeń,
 • w przypadku ucznia niepełnoletniego - rodzic/opiekun prawny.

Wypełniony w formie elektronicznej formularz należy wydrukować, czytelnie podpisać i niezwłocznie dostarczyć do sekretariatu szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.2. Programy motywacyjne dla uczniów szkół zawodowych.

 

Informacji na temat projektu Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych udzielają:

 

 

 • Beata Widera, tel. 58 32 68 421
 • Sylwia Demczuk, tel. 58 32 68 428
 • Anna Kałuża, tel. 58 32 68 428
 • sekretariat Departamentu Edukacji i Sportu
  tel. 58 32 68 850, fax. 58 32 68 854
  des@pomorskie.eu

www.des.pomorskie.eu